Dag 266 – Wie ben ik?

Ik start een serie blogs met de titel ‘Wie ben ik’. Deze serie zal tussen de andere blogs – vaak procesblogs – doorlopen. Ik schrijf deze blogs om in woorden te brengen wie ik ben en waar ik voor sta. De procesblogs laten zien waar ik vandaan kom en hoe ik hierin, met behulp van toepassing van Instructies, mezelf vrij maak van waar ik vandaan kom, bestaande in afhankelijkheid van de beperking van de geest.

Als ik mezelf als voorbeeld neem, zie ik dat de hoeveelheid informatie die beschikbaar is bij Desteni, overweldigend kan zijn. Ik neig in zo’n situatie om het onderzoek te staken, puur omdat ik niet weet waar te beginnen met het onderzoek. Ik vind het dan prettig als ik een persoon kan volgen, als voorbeeld kan zien, waarin de informatie beperkter is in hoeveelheid en ook in gerelateerde onderwerpen. Van hieruit kan ik dit dan uitbreiden en zo kom ik uiteindelijk bij het volledige onderzoek van de beschikbare informatie. Zo kan de hoeveelheid informatie geen excuus vormen om niet te onderzoeken wat het beste is en kan men zelf een begin te maken; Het Begin Zijn. Het begint immers bij en in jeZelf.

Op deze manier wordt er nog gewerkt met aantrekking in de vorm van herkenning, waarin we als mensen neigen naar een onderzoek van een persoon waarin we onszelf herkennen. Wat natuurlijk een herkenning is door overeenkomsten in de Geest. En dat is okay zolang er geen oordelen aan worden opgehangen als zijnde ‘deze persoon is okay, want hier herken ik me in, maar die andere persoon daar snap ik niets van, dus die is niet okay’. Waarin dit ‘niet okay’ een wegstoppen/ontkennen is in zelf van wat gezien wordt in de ander, en waarin we denken dat hetgeen we niet herkennen – en dus wegstoppen en hierin afwijzen – over de ander gaat. Terwijl het nog steeds over zelf gaat en over een afwijzing in en van (een deel van) onszelf.

We ontkomen er in deze tijd niet aan dat er met herkenning gewerkt wordt. Dus laten we de herkenning gebruiken, om via een levend voorbeeld waarin we onszelf enigszins herkennen in/als de Geest, tot Overeenstemming te komen over Samenwerking tot een Leven in Gelijkheid voor Alle Leven – op Aarde en in de Dimensies – waarin ieder de reacties terughaalt naar zelf en hierin gelijk gaat staan als zelf als wat het Beste is, en als Een Ieder dit doet, zijn we hierin Een.

Gedurende het onderzoek kunnen we instructies leren die worden toegepast in en als een proces om zelf vrij te maken van de Beperkingen als Oordelen in de Geest, en te gaan staan voor Gelijkheid in Zelfoprechtheid waarin niemand en niets wordt uitgesloten van een waardig leven. Als een ieder leert de instructies toe te passen op zichzelf en hierin Zelfverantwoordelijkheid neemt, gaan we gelijk staan aan onszelf als leven, en hierin aan de ander als leven. De instructies zijn opgezet als wat het Beste is voor Alle Leven. Dit hoef je niet aan te nemen, dit kun je onderzoeken. In jezelf door het op en in jezelf toe te passen. En van hieruit, vanuit en als Zelf, tot de Beslissing te komen Wie je bent.

Er zijn vele voorbeelden te vinden die eenzelfde instructies toepassen die je kunt volgen in verschillende talen. Het gaat uiteindelijk om het toepassen van de instructies en hierin innerlijke structuur op te bouwen. Herkenning en Ontkenning zijn slechts persoonlijke voorkeuren die gestopt kunnen worden in zelf. En ook dit is aan jezelf om te onderzoeken in zelf.

De Instructies zullen leiden tot het vinden van Leven in/als Zelf, Als en Indien de instructies consequent worden toegepast. En dit is wat we allemaal kunnen en zullen Herkennen en Erkennen in elkaar: in een Ieder van ons is de Mogelijkheid tot Leven aanwezig, en een ieder van ons heeft deze mogelijkheid weggegeven aan het Vermogen in ons, oftewel aan Geld. Het geld is ongelijk verdeeld, en om te overleven in afhankelijkheid van het vermogen (Geld), hebben we onszelf in ongelijkheid verdeeld.

Wat en Wie dient er dan te veranderen?

Het Wereldsysteem en de Ongelijke Geldverdeling

Wijzelf bestaande in en als dit Wereldsysteem.

Want

Wie creeert de wereld/heeft de wereld gecreeerd zoals die nu bestaat? De mens. Dus wie dient te veranderen om de wereld te veranderen? De Mens. Wie is de Mens? Jij en Ik.

In Herkenning en Erkenning van het feit dat er verandering nodig is, in zelf en in de wereld, start de Reis, het Proces tot Leven.

It’s a Journey to Life!

Het is een Reis naar Leven!

*

A child come into this world and follow instructions –unfortunately the instructors do not instruct what is best for all and thus the child become what they are taught — unable to be part of one body of life as equals — thus–it is important to first unconditionally unlearn what has been accepted as reality to be able to recreate self to what is best for reality — that is how one become one and equal with what is real as only what is best is real there will never be leaders or anyone to be followed –only instructions to build inner structure with (Bernard Poolman)

*

——————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/

Dag 247 – Expressie en de Darm – Shame and Change

Where did I experience Real Shame? After giving a comment, a few months ago, which was totally out of line. I did not see that this was out of line at the moment I gave the comment – if I would have seen it, I would not have given it. I actually was pretty much ‘convinced’ that it was the right thing to say. I had to be corrected in this by others, and in the evening of the day that the comment and correction took place, I suddenly saw it: shit, what have I done; who the fuck did I think I was. Real Shame which last 3 days. In the moment of Shame I changed per direct/directly/immediately and I took a stand to not do this again. And I did not. It is simple not anymore who I am.

This moment changed my entire attitude towards all people who are so called not active in proces in co-working with Desteni, on which I reacted before this event regular and with whom I had regular small conflicts in this and /or within myself; I was angry all the time. Also this conflicts did not come back after this change. I have become much more quiet, more silent inside within this one point and more humble towards the process we walk and towards people who are walking in a different stage in process.

Than was this answer that I gave so totally wrong? It was not really totally wrong, as it was totally given as knowledge and information. What happened in this is that I gave my knowledge what I saw within a writing, without taking in consideration where the person came from and within this without taking the person self in consideration. It was also an answer of which I was not able to walk this in detail with the person, if this would have been the question from the person. So in a short way said, I didnot take care of the person as a human, but I stated as knowledge and information what I saw in the writing and planted this on the plate of the person without taking care of the continuation of the steps within the process of the person. With the effect that others had to take care of this continuation.

As soon as I give an answer, I make myself respondible for what I have said and so also for answering the eventual questions (when neccesary with support from others which I need to direct) that are coming up within this within the other. Within this, I need to Consider on Forehand if I am able to do this. Am I not able to take responsibility for my words and for answering the questions – alone or with support – than it is an answer out of knowledge and information and in this case, I am bringing more damage als energetic reactions within the person than that I support within stopping and/or seeing into the energetic reactions in/as self.

Most striking in this was that I really did not see what I was doing, until that moment. So I did not see myself in and as knowledge and information. Next striking point within this is, that as soon as I saw it, I experienced the Shame, and within this I changed directly. This is how fast a real change can take place. Where there are points that I am for years, no decade years, am struggling with, and where in I do not change. I struggle, I make excuses, I justify, I try again, maybe on a different way, I postpone etc. And Shame? Not Really. If I feel Really in this, I feel nothing, as Maya is describing in one of her blogs. Not a nothing of silence, but a nothing of ‘flatten’  and indifference. Which is an experience that I carry with me for a long time. Within this the Real Shame took not place and so I am not Changing for Real. Let’s move on in this. With the peeling off the layers of Indifference  and with widen this point of Change to more areas and relationships within myself and within my life.

*

Related blogs and vlog about Shame:

http://mayaprocess.blogspot.com/2013/03/sudden-and-unexpected-physical-shame.html

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Are You Ashamed of Humanity?

*

Dit is een vervolg in een serie blogs “Expressie en de Darm” beginnend bij Dag 232 – Expressie en de Darm – Ervaring van Onmacht

Waar heb ik Werkelijke Schaamte ervaren? Na het geven van een comment, een paar maanden geleden, welke totally out of line was. Ik had niet door dat dit zo was op het moment dat ik een comment gaf – als dat wel zo was geweest had ik het niet gegeven. Ik was er zelfs behoorlijk van ‘overtuigd’ dat het het juiste was om te zeggen. Ik moest hierin gecorrigeerd worden door anderen, en die avond van de dag van correctie drong het opeens tot me door: shit, wat heb ik gedaan; wie dacht ik wel niet dat ik was. Volledige schaamte die 3 dagen duurde. In dit moment van schaamte veranderde ik per direct tot een standpunt om dit niet nog eens zo te doen, in geen enkel moment. En dat heb ik ook niet meer gedaan. Het is simpel niet meer wie ik ben.

Dit moment heeft mijn hele houding ten opzichte van alle mensen veranderd die zogezegd niet actief het proces wandelen in samenwerking met Desteni, waar ik eerder op reageerde en waarin regelmatig conflict ontstond, in mezelf en/of met de ander; ik was de hele tijd boos. Ook deze conflicten zijn niet meer terug gekomen, en ik ben sindsdien veel rustiger geworden, stiller van binnen ten aanzien van dit ene punt en nederiger ten opzichte van het proces dat we wandelen en ten opzichte van een persoon in een ander stadium in dit proces.

Was het dan zo’n verkeerd antwoord wat ik gaf? Het was niet zozeer totaal verkeerd, als wel totaal in kennis en informatie gegeven. Wat hierin gebeurde is dat ik hierin mijn kennis gaf over wat ik in een schrijven zag, zonder in overweging te nemen waar de persoon vandaan kwam. Ook gaf ik een antwoord waarin ik niet in detail met de persoon zou kunnen wandelen als dat de vraag zou zijn geweest. Kort gezegd nam ik geen zorg voor de persoon zelf, maar deelde mede wat ik als kennis en informatie zag in het schrijven van een persoon en plantte dit even bij de persoon neer zonder zorg te dragen voor de verdere weg van de persoon hierin. Met tot gevolg dat anderen dit op moesten vangen.

Zodra ik een antwoord geef maak ik mezelf verantwoordelijk voor hetgeen ik gezegd heb en dus ook voor het antwoorden van eventuele vragen die hierin omhoog komen bij de ander. Hierin dien ik dus Van Tevoren in Overweging te nemen, of ik dit kan (indien nodig met ondersteuning van iemand anders waarin ik dit richting geef). Ben ik hier niet toe in staat – alleen of met support – dan is het een antwoord uit kennis en informatie, en breng ik meer schade toe als energetische reacties in de persoon dan dat ik iemand ondersteun in het stoppen en/of inzien van de energetische reacties.

Het meest opvallende vond ik dat ik werkelijk niet had gezien, tot dan toe, wat ik hierin deed. Ik zag mezelf dus niet in en als kennis en informatie. Het volgende opvallende is, dat zodra ik het zag, ik de Schaamte ervoer, en hierin per direct veranderde. Zo snel kan een werkelijke verandering dus plaatsvinden. Terwijl er punten zijn waar ik al jaren, of nee tientallen jaren mee loop te stoeien en waarin ik niet verander. Ik stoei en ik maak excuses en ik rechtvaardig en ik probeer het nog eens op een andere manier en ik stel uit, etc. En Schaamte? Niet Werkelijk. Als ik Werkelijk voel hierin, voel ik niets, zoals Maya ook in haar blog beschrijft. Geen niets van stilte, maar een niets van afvlakking en onverschilligheid. Een ervaring die ik al heel lang op de achtergrond bij me draag. Hierin is de Werkelijke Schaamte dus nog niet doorgedrongen en dus Verander ik niet Werkelijk. Let’s move on in this. Met het afpellen van lagen van Onverschilligheid en met het verbreiden van dit punt van Verandering tot meerdere gebieden en relaties in mezelf en in mijn leven.

Desteni Artists

Eqafe Store

——————————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/

Dag 163 – Zelfvergevingen/zelfcorrecties op de brug

Vervolg Dag 162 – De natuurgeneeskunde als brug

Aanvullend op de brug een gesprek met Bernard vanochtend over het proces. Ik geloof in het proces, en dus stel ik hierin de instant verandering, de verandering in het moment uit. Wat is dan het proces? vroeg ik. Ik moet het doorwandelen. ja, dat doe je adem voor adem. Is dat geen proces dan? Nee, dat is de verandering leven, toepassen. Zorg dat je je correcties leeft, adem voor adem. Je hoeft niets te processen, hierin laat je je gevoelens en emoties bepalen en verkoop je jezelf als leven voor de overweldiging van de gevoelens en emoties.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik een brug ben tussen oude kennis en nieuwe informatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik alleen via de wetten van de mind/het bewustzijn kan veranderen, wat betekent via de oude kennis en informatie die we herleven als herinnering.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat alles wat niet via de oude wetten van het bewustzijn verandert, een wonder is, waarvan ik geloof dat er geen wonderen bij mij plaats zullen vinden, en dus geloof ik dat ik niet instant kan veranderen en dat mijn fysiek niet instant kan veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het bestaan op te delen in oude kennis en informatie en wonderen gestuurd door een god, welke we weerspiegeld zien in de maatschappij waarin we leven als wetenschap en religie als twee externe sturende factoren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me ondergeschikt te maken aan de twee sturende factoren als wetenschap en religie in plaats van mezelf richting te geven en te onderzoeken tot wat het fysiek en ikzelf in staat zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te limiteren tot brug zijnde, waarmee ik een excuus behoud om zelf niet volledig te hoeven veranderen, maar nog terug kan over de brug die ik zelf ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te begrijpen hoe te instant, in een tel mijn fysiek te veranderen maar te geloven dat ik een proces moet doorlopen om te kunnen veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik een proces moet doorlopen om te kunnen veranderen, waarin ik mezelf ondergeschikt maak aan het proces en dus aan het processen van informatie, in plaats van mezelf richting te geven in iedere adem en hierin het proces als de verandering leef.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik niet weet hoe instant, in een tel te veranderen, in plaats van in te zien dat ik het wel weet maar dat ik het niet weten als excuus gebruik om de angst te verbergen die ik wederom als excuus gebruik om niet te hoeven veranderen in ieder moment.

Ik stel mezelf ten doel te onderzoeken in het moment wat me weerhoud van de directe, instant verandering.

Als ik mezelf angst als weerstand zie ervaren tot verandering, dan stop ik, ik adem. Ik adem in en zie wat er in me opkomt. Hetgeen ik ervaar kan ik loslaten op de uitademing, de aarde in, en indien nodig uitschrijven en zelfvergeven, waarin ik mezelf de mogelijkheid geef om de verandering in het fysiek werkelijk te maken door de verandering te leven in de adem, net zolang totdat ik in het moment kan veranderen en er geen zelfvergevingen meer nodig zijn voordat ik verander.

Ik stel mezelf ten doel te onderzoeken hoe ik de natuurgeneeskunde zo effectief mogelijk kan inzetten al dan niet als brug, ter ondersteuning van het fysiek zodat ik en anderen meer fysiek worden en hierin onszelf ondersteunen in de verandering die het fysiek aangeeft te willen/nodig te hebben.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen met mezelf te zien en definieren als brug tussen oude kennis en nieuwe informatie.

Ik stel mezelf ten doel mijn zelfcorrecties te leven en ze hierin zo te schrijven dat ik ze kan leven.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen met het processen van gevoelens en emoties en in plaats hiervan de verandering te wandelen in ieder moment, adem voor adem, door de gevoelens en emoties te stoppen, in te zien, los te laten, zelf te vergeven en zelf te corrigeren in het fysiek.

Ik stel mezelf ten doel mezelf direct onder ogen te zien in de mindconstruct(en) die ik schrijf waarin ik in het direct zien ik de angst stop die ik ervaar.

————————————————————————————————-

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life