Dag 336 – De New Age gezondheidstherapieen als Opzettelijke Paranoia om Voordeel/Winst te creeren – deel 2

Dag 315 – Paranoia in en als Intentie in de New Age Beweging

Dag 335 – De New Age gezondheidstherapieen als Opzettelijke Paranoia om Voordeel/Winst te creeren – deel 1

Verder met het probleem van de vorige dag met aanvullend een oplossing en beloning:

Probleem:

Laat ik duidelijk benoemen dat ik niet ‘tegen’ het ondersteunen ben van mensen in de vorm van een therapie tegen betaling. We leven in een wereld welke geregeerd wordt door geld, we kopen een brood voor geld, we laten een huis repareren voor geld en we kunnen begeleiding vragen in de vorm van therapie voor geld.

Het punt waar het hierin om gaat, is dat er woorden gebruikt worden die in de client, zoals ik het nog maar even noem, een vorm van afhankelijkheid creeert door een geloof te creeren in de ontoereikendheid van zelf om zelf te ondersteunen, en/of dat dit pas mogelijk is na vele jaren en er dus in de tussentijd therapie nodig is waarvoor betaald moet worden.

De betaling van de therapie is iets wat niet vergoed wordt door zorgverzekeringen en wat door veel mensen niet betaald kan worden, zeker niet als het om een heel gezin gaat die moet eten, drinken, wonen, geschoold en verzorgd worden. Dit probleem kan opgelost worden als er een geheel nieuwe verdeling komt van geld; als effectieve gezondheidszorg – met werkelijke kennis van lichaam, geest en wezen – voor iedereen beschikbaar is en grotendeels wordt ingevoegd in de educatie van jongs af aan, waardoor de paranoia en ziektebeelden die nu ontstaan, grotendeels voorkomen en in een vroeg stadium begeleid kunnen worden. Als er een Levend Basisinkomen Gegarandeerd wordt voor een ieder, zodat geld geen reden wordt om therapie te gaan geven en om therapie juist wel of niet als ondersteuning te vragen.

Hiermee zal ook voor de therapeut zelf, de neiging wegvallen om mensen te binden met de therapie, al dan niet bewust of bewust-onbewust toegepast als manipulatie. (Het bewustzijn is slim, en ook onbewuste toepassing is opzettelijk zo geplaatst, alleen zit dit diep verborgen en is men zich hier vaak niet ‘bewust’ van; het Bewustzijn handelt Opzettelijk aangezien dit de Opzet is zoals het geestbewustzijnsysteem geprogrammeerd is).

Het tijdelijk ondersteunen met behulp van een therapie kan iemand op weg brengen in het proces van het nemen van zelfverantwoordelijkheid. Belangrijk hierin is de informatie die aangereikt wordt, aangezien de woorden die gebruikt worden, bij de client weer van alles in werking zet en hierin bepaalt in hoeverre een client zelf zal opstaan in het proces van het nemen van zelfverantwoordelijkheid. Als er tegen iemand gezegd wordt dat we zelf ‘nog’ niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor en als onszelf, zal de client dit over het algemeen laten welgevallen, met name als de therapieen betaald kunnen worden, en dit dus aannemen en geloven, waarin de therapieen gebruikt worden om zelf verder te helpen door inzet van de ‘gave’ van een ander, in plaats van om zelf te ondersteunen in het  proces van het opstaan in en als het nemen van zelfverantwoordelijkheid.

Als er in de therapie geen volledige duidelijkheid hierover bestaat bij de therapeut en dus ook niet in volledige duidelijkheid kan en zal worden doorgegeven aan de client, zal de gehele therapie in het water vallen en zal er een afhankelijkheid gecreeerd worden door het kleine stukje informatie dat mist:

The design of the system is to give you 95% truth — and the fundamental 5% that is left–which is always unconscious — is kept from you, making the 95% an illusion (Bernard Poolman)

Het ontwerp van het systeem is om je 95% waarheid te geven — en de fundamentele 5% die is weggelaten–welke altijd onbewust is — is jou onthouden, welke de 95% tot een illusie maakt.

En dit is het probleem wat gebeurt in de new age gezondheidstherapieen, waarin de therapeuten werken met de ‘beste Intentie’ (zie 1e link bovenaan de pagina), maar welke de client bewust-onbewust in afhankelijkheid houdt om winst te behalen – bewust-onbewust dus over het algemeen ook onzichtbaar voor de therapeut zelf die de therapie geeft. En zal dus ook als zodanig ontkend worden en beschermd worden met de ‘intentie als wat het beste is’, waarin de Intentie niet inhoudt dat er ook wordt geleefd wat het beste is voor ieder-een; Intentie bestaat in en als de geest, welke nooit het beste voorheeft met al het leven als ieder-een, aangezien dit betekent dat de geest als het geestbewustzijnsysteem – en dus niet als Leven maar bestaande in en als afscheiding van Leven – zal ophouden te bestaan.

Oplossing:

Levend Basisinkomen Gegarandeerd voor ieder mens, waarin de overlevingsmechanismen en opzettelijke wegen om geld te verdienen en dus winst/voordeel te behalen, zullen wegvallen.

Hierin ontstaat ruimte voor het proces van het nemen van en leven als zelfverantwoordelijkheid, welke zal geschieden via zelfoprechtheid zichtbaar in schrijven en hierin toepassing van zelfvergeving en zelfcorrecties, die geleefd worden in en als het fysiek.

Begeleiding hierin door therapeuten die eerst zelf het proces in en als zelfoprechtheid tot het nemen van en leven als zelfverantwoordelijkheid – 100% verantwoordelijk voor zelf – wandelen als levend voorbeeld, en hierin de client als medemens kunnen ondersteunen in het proces tot het nemen van en leven als zelfverantwoordelijkheid.

Het schrijven en toepassen van zelfvergeving en zelfcorrectie is hier altijd onderdeel van, niemand uitgezonderd, aangezien we allemaal geprogrammeerd zijn in en als het geestbewustzijnsysteem, en dus allemaal een blinde 5% hebben die we onder ogen moeten zien in en als zelfoprechtheid, waarin ondersteuning nodig is van een ander mens dan onszelf, aangezien we zelf vastzitten in onze programmering die de blinde vlekken onzichtbaar houdt.

Dit kan worden aangevuld met verschillende therapieen die helderheid geven in het proces ten aanzien van zelf, zolang de doelstelling en startpunt gelijk is aan en als zelfverantwoordelijkheid, 100%, startende per direct en niet pas over 15 jaar. We zijn niet direct 100% zelfverantwoordelijk, dit proces neemt minimaal 7 jaar tijd in en meestal meer, maar het doel en startpunt is per direct het proces tot het nemen van zelfverantwoordelijkheid en het werken met de tools/het gereedschap welke dit proces ondersteunt en waarmee zelf ieder dag zelf in staat is zelf te ondersteunen. Dit gereedschap kan per direct worden aangereikt.

Educatie vanaf jongs af aan in het proces van het nemen van en leven in en als zelfverantwoordelijkheid, waarin dit dus ‘de normale gang en stand van zaken is’ die een ieder leeft en uitvoert gedurende het gehele leven.

Er is natuurlijk een overgangsperiode nodig welke enkele generaties in zal nemen, aangezien we allemaal opgevoed zijn in en als dit ‘malen’ als paranoia in het hoofd, waarin we de paranoia als allerhande dagelijkse gedachten, gevoelens en emoties dagelijks volgen en leven, en hierin ver af staan van het leven in en als zelfverantwoordelijkheid. Therapeuten vervullen hierin dus juist een belangrijke rol als voorbeeld en in en als een begeleidende functie totdat het langzaamaan door ouders en schoolsysteem geintegreerd gaat worden als er voldoende mensen zijn die in staat zijn hiermee te werken.

Invoer van Techno Tutor ter educatie van de mens/kinderen in en als volle potentie in en als zelfverantwoordelijkheid (tot nu toe alleen Engelstalig beschikbaar).

Beloning:

Het stoppen van New Age gezondheidstherapieen als Opzettelijke Paranoia om voordeel/winst te behalen en het starten van een ondersteuning in gelijkheid als Levend Voorbeeld in en als Zelfverantwoordelijkheid, waarin een ieder in staat is direct te leren om zelf te ondersteunen in en als het proces tot een leven in en als zelfverantwoordelijkheid, welke zal leiden tot een leefbare wereld op aarde in en als het fysiek, waarin alle mensen elkaar in fysieke werkelijkheid ondersteunen in gelijkheid en tevens alle dieren en planten ondersteunen en de ruimte geven in en als volle potentie te leven, welke vice versa een enorme ondersteuning voor de mens inhoudt.

Parenting – Perfecting the Human Race

——————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 247 – Expressie en de Darm – Shame and Change

Where did I experience Real Shame? After giving a comment, a few months ago, which was totally out of line. I did not see that this was out of line at the moment I gave the comment – if I would have seen it, I would not have given it. I actually was pretty much ‘convinced’ that it was the right thing to say. I had to be corrected in this by others, and in the evening of the day that the comment and correction took place, I suddenly saw it: shit, what have I done; who the fuck did I think I was. Real Shame which last 3 days. In the moment of Shame I changed per direct/directly/immediately and I took a stand to not do this again. And I did not. It is simple not anymore who I am.

This moment changed my entire attitude towards all people who are so called not active in proces in co-working with Desteni, on which I reacted before this event regular and with whom I had regular small conflicts in this and /or within myself; I was angry all the time. Also this conflicts did not come back after this change. I have become much more quiet, more silent inside within this one point and more humble towards the process we walk and towards people who are walking in a different stage in process.

Than was this answer that I gave so totally wrong? It was not really totally wrong, as it was totally given as knowledge and information. What happened in this is that I gave my knowledge what I saw within a writing, without taking in consideration where the person came from and within this without taking the person self in consideration. It was also an answer of which I was not able to walk this in detail with the person, if this would have been the question from the person. So in a short way said, I didnot take care of the person as a human, but I stated as knowledge and information what I saw in the writing and planted this on the plate of the person without taking care of the continuation of the steps within the process of the person. With the effect that others had to take care of this continuation.

As soon as I give an answer, I make myself respondible for what I have said and so also for answering the eventual questions (when neccesary with support from others which I need to direct) that are coming up within this within the other. Within this, I need to Consider on Forehand if I am able to do this. Am I not able to take responsibility for my words and for answering the questions – alone or with support – than it is an answer out of knowledge and information and in this case, I am bringing more damage als energetic reactions within the person than that I support within stopping and/or seeing into the energetic reactions in/as self.

Most striking in this was that I really did not see what I was doing, until that moment. So I did not see myself in and as knowledge and information. Next striking point within this is, that as soon as I saw it, I experienced the Shame, and within this I changed directly. This is how fast a real change can take place. Where there are points that I am for years, no decade years, am struggling with, and where in I do not change. I struggle, I make excuses, I justify, I try again, maybe on a different way, I postpone etc. And Shame? Not Really. If I feel Really in this, I feel nothing, as Maya is describing in one of her blogs. Not a nothing of silence, but a nothing of ‘flatten’  and indifference. Which is an experience that I carry with me for a long time. Within this the Real Shame took not place and so I am not Changing for Real. Let’s move on in this. With the peeling off the layers of Indifference  and with widen this point of Change to more areas and relationships within myself and within my life.

*

Related blogs and vlog about Shame:

http://mayaprocess.blogspot.com/2013/03/sudden-and-unexpected-physical-shame.html

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Are You Ashamed of Humanity?

*

Dit is een vervolg in een serie blogs “Expressie en de Darm” beginnend bij Dag 232 – Expressie en de Darm – Ervaring van Onmacht

Waar heb ik Werkelijke Schaamte ervaren? Na het geven van een comment, een paar maanden geleden, welke totally out of line was. Ik had niet door dat dit zo was op het moment dat ik een comment gaf – als dat wel zo was geweest had ik het niet gegeven. Ik was er zelfs behoorlijk van ‘overtuigd’ dat het het juiste was om te zeggen. Ik moest hierin gecorrigeerd worden door anderen, en die avond van de dag van correctie drong het opeens tot me door: shit, wat heb ik gedaan; wie dacht ik wel niet dat ik was. Volledige schaamte die 3 dagen duurde. In dit moment van schaamte veranderde ik per direct tot een standpunt om dit niet nog eens zo te doen, in geen enkel moment. En dat heb ik ook niet meer gedaan. Het is simpel niet meer wie ik ben.

Dit moment heeft mijn hele houding ten opzichte van alle mensen veranderd die zogezegd niet actief het proces wandelen in samenwerking met Desteni, waar ik eerder op reageerde en waarin regelmatig conflict ontstond, in mezelf en/of met de ander; ik was de hele tijd boos. Ook deze conflicten zijn niet meer terug gekomen, en ik ben sindsdien veel rustiger geworden, stiller van binnen ten aanzien van dit ene punt en nederiger ten opzichte van het proces dat we wandelen en ten opzichte van een persoon in een ander stadium in dit proces.

Was het dan zo’n verkeerd antwoord wat ik gaf? Het was niet zozeer totaal verkeerd, als wel totaal in kennis en informatie gegeven. Wat hierin gebeurde is dat ik hierin mijn kennis gaf over wat ik in een schrijven zag, zonder in overweging te nemen waar de persoon vandaan kwam. Ook gaf ik een antwoord waarin ik niet in detail met de persoon zou kunnen wandelen als dat de vraag zou zijn geweest. Kort gezegd nam ik geen zorg voor de persoon zelf, maar deelde mede wat ik als kennis en informatie zag in het schrijven van een persoon en plantte dit even bij de persoon neer zonder zorg te dragen voor de verdere weg van de persoon hierin. Met tot gevolg dat anderen dit op moesten vangen.

Zodra ik een antwoord geef maak ik mezelf verantwoordelijk voor hetgeen ik gezegd heb en dus ook voor het antwoorden van eventuele vragen die hierin omhoog komen bij de ander. Hierin dien ik dus Van Tevoren in Overweging te nemen, of ik dit kan (indien nodig met ondersteuning van iemand anders waarin ik dit richting geef). Ben ik hier niet toe in staat – alleen of met support – dan is het een antwoord uit kennis en informatie, en breng ik meer schade toe als energetische reacties in de persoon dan dat ik iemand ondersteun in het stoppen en/of inzien van de energetische reacties.

Het meest opvallende vond ik dat ik werkelijk niet had gezien, tot dan toe, wat ik hierin deed. Ik zag mezelf dus niet in en als kennis en informatie. Het volgende opvallende is, dat zodra ik het zag, ik de Schaamte ervoer, en hierin per direct veranderde. Zo snel kan een werkelijke verandering dus plaatsvinden. Terwijl er punten zijn waar ik al jaren, of nee tientallen jaren mee loop te stoeien en waarin ik niet verander. Ik stoei en ik maak excuses en ik rechtvaardig en ik probeer het nog eens op een andere manier en ik stel uit, etc. En Schaamte? Niet Werkelijk. Als ik Werkelijk voel hierin, voel ik niets, zoals Maya ook in haar blog beschrijft. Geen niets van stilte, maar een niets van afvlakking en onverschilligheid. Een ervaring die ik al heel lang op de achtergrond bij me draag. Hierin is de Werkelijke Schaamte dus nog niet doorgedrongen en dus Verander ik niet Werkelijk. Let’s move on in this. Met het afpellen van lagen van Onverschilligheid en met het verbreiden van dit punt van Verandering tot meerdere gebieden en relaties in mezelf en in mijn leven.

Desteni Artists

Eqafe Store

——————————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/

Dag 163 – Zelfvergevingen/zelfcorrecties op de brug

Vervolg Dag 162 – De natuurgeneeskunde als brug

Aanvullend op de brug een gesprek met Bernard vanochtend over het proces. Ik geloof in het proces, en dus stel ik hierin de instant verandering, de verandering in het moment uit. Wat is dan het proces? vroeg ik. Ik moet het doorwandelen. ja, dat doe je adem voor adem. Is dat geen proces dan? Nee, dat is de verandering leven, toepassen. Zorg dat je je correcties leeft, adem voor adem. Je hoeft niets te processen, hierin laat je je gevoelens en emoties bepalen en verkoop je jezelf als leven voor de overweldiging van de gevoelens en emoties.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik een brug ben tussen oude kennis en nieuwe informatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik alleen via de wetten van de mind/het bewustzijn kan veranderen, wat betekent via de oude kennis en informatie die we herleven als herinnering.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat alles wat niet via de oude wetten van het bewustzijn verandert, een wonder is, waarvan ik geloof dat er geen wonderen bij mij plaats zullen vinden, en dus geloof ik dat ik niet instant kan veranderen en dat mijn fysiek niet instant kan veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het bestaan op te delen in oude kennis en informatie en wonderen gestuurd door een god, welke we weerspiegeld zien in de maatschappij waarin we leven als wetenschap en religie als twee externe sturende factoren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me ondergeschikt te maken aan de twee sturende factoren als wetenschap en religie in plaats van mezelf richting te geven en te onderzoeken tot wat het fysiek en ikzelf in staat zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te limiteren tot brug zijnde, waarmee ik een excuus behoud om zelf niet volledig te hoeven veranderen, maar nog terug kan over de brug die ik zelf ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te begrijpen hoe te instant, in een tel mijn fysiek te veranderen maar te geloven dat ik een proces moet doorlopen om te kunnen veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik een proces moet doorlopen om te kunnen veranderen, waarin ik mezelf ondergeschikt maak aan het proces en dus aan het processen van informatie, in plaats van mezelf richting te geven in iedere adem en hierin het proces als de verandering leef.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik niet weet hoe instant, in een tel te veranderen, in plaats van in te zien dat ik het wel weet maar dat ik het niet weten als excuus gebruik om de angst te verbergen die ik wederom als excuus gebruik om niet te hoeven veranderen in ieder moment.

Ik stel mezelf ten doel te onderzoeken in het moment wat me weerhoud van de directe, instant verandering.

Als ik mezelf angst als weerstand zie ervaren tot verandering, dan stop ik, ik adem. Ik adem in en zie wat er in me opkomt. Hetgeen ik ervaar kan ik loslaten op de uitademing, de aarde in, en indien nodig uitschrijven en zelfvergeven, waarin ik mezelf de mogelijkheid geef om de verandering in het fysiek werkelijk te maken door de verandering te leven in de adem, net zolang totdat ik in het moment kan veranderen en er geen zelfvergevingen meer nodig zijn voordat ik verander.

Ik stel mezelf ten doel te onderzoeken hoe ik de natuurgeneeskunde zo effectief mogelijk kan inzetten al dan niet als brug, ter ondersteuning van het fysiek zodat ik en anderen meer fysiek worden en hierin onszelf ondersteunen in de verandering die het fysiek aangeeft te willen/nodig te hebben.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen met mezelf te zien en definieren als brug tussen oude kennis en nieuwe informatie.

Ik stel mezelf ten doel mijn zelfcorrecties te leven en ze hierin zo te schrijven dat ik ze kan leven.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen met het processen van gevoelens en emoties en in plaats hiervan de verandering te wandelen in ieder moment, adem voor adem, door de gevoelens en emoties te stoppen, in te zien, los te laten, zelf te vergeven en zelf te corrigeren in het fysiek.

Ik stel mezelf ten doel mezelf direct onder ogen te zien in de mindconstruct(en) die ik schrijf waarin ik in het direct zien ik de angst stop die ik ervaar.

————————————————————————————————-

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life

Dag 130 – Wat is seks voor mij?

Luisterend naar het interview ‘What is sex to me‘ begint het web van seks in/als de mind zich een beetje te openen. Ik zie een aantal herinneringen gerelateerd aan seks heel duidelijk, waarin ik eigenlijk een beslissing neem om seks te gaan hebben zie ik nu; in/als de mind.

Ik ben een jaar of 16 en zit met een paar klasgenoten, waarvan 1 oudere jongen, op het gras. Het gesprek gaat over seks en ik wordt verlegen; ik heb nog geen/vrijwel geen ervaring in seks en voel mezelf dichtklappen, terugtrekken in mezelf, me minderwaardig voelen. Hierna ben ik seksuele ervaringen gaan opdoen. Niet omdat ik er ‘zin’ in had, maar om te oefenen, zodat ik me hier zeker in kon voelen, zodat ik wist wat ik moest doen. Van diezelfde oudere jongen heb ik vrij kort erna een seksuele handeling ‘geleerd’, en ik wist werkelijk niet dat het zo ging! Later nog eens toegepast bij een ander, en ja hoor, het werkte. Dus ik had het goed gedaan. Was het prettig of iets in die richting voor mij? Neu. Ook niet vervelend. Het was meer dat ik me hierdoor beter voelde over mezelf, sterker. En wellicht ook wel iets van macht dat het geeft, dat ik iets kan wat die jongen blijkbaar lekker vindt. En zo is het verder gegaan. Totdat ik er op een gegeven moment zelf van ben gaan genieten. (He dit is een van de weinige keren dat ik genieten gebruik. Ik omschrijf mezelf niet vaak als van iets genieten. Seks is dus genieten voor mij, waarin ik reageer op het woord genieten). Overigens duurde dit nog een aantal jaartjes. Het is vrij lang zoenen geweest waar ik me het prettigst bij voelde.

Wat een gedoe.

Zelfvergevingen op de herinnering:

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me minderwaardig te voelen als ik niet thuis ben in de seksuele vaardigheden, en me meerderwaardig te voelen als ik wel thuis ben in de seksuele vaardigheden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb dicht te klappen tussen mensen waarvan ik denk dat zij wel weten wat seks precies inhoudt aangezien ze er allemaal zo ontspannen bij zitten en zo hard lachen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me niet op mijn gemak te voelen in een groep waarin iedereen heel hard lacht en het hoogste woord heeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf terug te trekken in mezelf, alsof ik afgesloten ben van de omgeving en de anderen, als het gesprek op het gras over seks gaat, over wie er al seks heeft gehad en iedereen er zo ontspannen en lachend lijkt bij te zitten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb hierin ergens een besluit te hebben genomen om seksuele handelingen te gaan leren en seks te gaan beoefenen in/als de mind, en mezelf hiermee meer te manifesteren in/als de mind, zonder dat ik wist dat dit niet ok was.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten dat het niet ok is om seks te hebben in/als de mind, waarin ‘niet ok’ betekent dat het consequenties heeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te realiseren dat het consequenties heeft om seks te hebben in/als de mind en seksuele handelingen te verrichten in/als de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf beter te voelen na het leren van seksuele handelingen dan voor het leren van seksuele handelingen, aangezien ik erna het gevoel heb mee te doen en mee te tellen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het gevoel te hebben mee te doen en mee te tellen nu ik seksuele handelingen heb geleerd en weet hoe het moet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik iemand ben nu ik weet hoe ik seksuele handelingen moet verrichten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een ervaring te hebben van niemand te zijn als wegzakken toen ik nog niet wist wat seksuele handelingen precies inhielden, waarin ik het wegzakken als negatief heb ervaren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf als negatief te ervaren in het geloof dat iedereen weet waar het over gaat en ik niet en in het geloof dat iedereen hierin kan lachen en zich zeker voelt en ik niet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het wegzakken als negatief te ervaren en dus ben ik mee gaan doen en seksuele handelingen gaan leren om mezelf positief te ervaren in het mee doen/meetellen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat alles om seks draait, en dus geloof ik dat ik pas mee tel als ik seksuele handelingen kan verrichten en alles op seksueel gebied heb eigen gemaakt, in plaats van in te zien dat dit eigen maken mezelf als mind maken is, gelijk als seks in/als de mind en gelijk als mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb deze seksuele handelingen als macht dus ongelijkheid gebruikt te hebben tegenover de man, waarin ik zelf de ongelijkheid met de man gecreeerd heb en dus angst voor en opzien tegen de man en tegelijkertijd een beter voelen en neerkijken op de man.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een ongelijkheid als opzien en neerkijken en angst voor en beter voelen dan de man heb gecreeerd in het leren en toepassen van de seksuele handelingen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een beetje verbaasd te zijn over de seksuele handeling en het effect dat het heeft op de man.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb totaal niet geweten te hebben dat deze handeling op deze manier wordt uitgevoerd, en dat ik na afloop dacht, zo dat weten we ook weer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de seksuele handeling als kennis vergaren te hebben gezien en gebruikt om mijn kennis in/als de mind te vergroten en me hierin beter te voelen dan zonder deze kennis.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me beter te voelen door het vergroten van kennis in/als de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf beter te voelen na het leren van deze seksuele handeling aangezien ik het gedurfd heb om dit te leren, ook al wist ik niet hoe of wat, en ik dit helemaal zelf gedaan heb, en dus heb ik de positieve ervaring gekoppeld aan de seksuele handeling terwijl het ‘overwinnen’ van angst de feitelijke positieve ervaring is, de feitelijke ervaring waardoor ik mezelf beter voel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de positieve ervaring als zelfvertrouwen van het overwinnen van een angst te koppelen aan een seksuele handeling en het leren/uitvoeren van specifiek seksuele handelingen, waarin ik het gekoppeld heb aan een  ervaring in/als de mind,  in plaats van in te zien dat het zelfvertrouwen van door een angst heen wandelen en iets leren zonder bang te zijn het fout te doen, hetgeen is wat werkelijk zelfvertrouwen geeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn zelfvertrouwen te koppelen aan seksuele handelingen en ervaringen, en als ik geen seks heb ervaar ik dus geen zelfvertrouwen en ervaar ik me dus minderwaardig.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf minderwaardig te ervaren als ik geen seks heb/geen kans op seks heb, terwijl het in feite helemaal niet om de seks gaat maar om de ervaring van zelfvertrouwen.

Wordt vervolgd.

———————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life